Lintutiedotuksen ilmoitusohjeet

Helmikuu 2019 © Bongariliitto ry

Päivitetty marraskuussa 2021

Yhteinen kieli on yhteisöllisen viestinnän perusta.

Ohjeissa käytettäviä lyhenteitä:

LT      Lintutiedotus
JR      Lintutiedotuksen johtoryhmä
TVK   Bongariliiton työvaliokunta
BL     Bongariliitto

 

 • Laita puhelimesta sijainti käyttöön ja anna sovellukselle sijainnin käyttöoikeus
 • Havainto syötetään Luonti-välilehdeltä
 • Applikaatio antaa kuntatiedon automattisesti
 • Siirry kartalle ja tarkista, että sijainti on oikea. Tee havainto nykyiseen sijaintiin
 • Lue Lintutiedotuksen Ilmoitusohjeet ja ilmoittamisen perusperiaatteet
 • Jos havainto on päivitys, niin paina päivityshavainto-nappia
 • Käyttäjätunnus tulee automaattisesti, ei kirjoiteta itse
 • Havaintoa voi muokata applikaation kautta (esim. vahingossa laitettu päivityshavainto uutena). Havainnon pystyy myös poistamaan
 • Keskusteluosioon ei saa laittaa olellisia tietoja linnun liikkeistä, vaan niistä pitää tehdä päivityshavainto
 • Keskusteluosio on muuten suurelta osin vapaa. Siellä voi esimerkiksi koordinoida kadonneen linnun etsiminen tai muuten vain keskustella havainnosta
 • Havainnosta voi pyytää päivityksiä ja lisätietoa keskusteluosiossa, mutta tietojen kysyminen päivitysviestin kautta on edelleen ehdottomasti kielletty ilman Lintutiedotuksen johtoryhmän tai Työvaliokunnan lupaa

 

 • Kun ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluva lintu on havaittu ja on oletettavissa, että bongaus sujuu ilman olennaisia ongelmia, tehdään linnusta ilmoitus Lintutiedotukseen. Vasta sen jälkeen voidaan tehdä muita yhteydenottoja tai lähettää tieto havainnosta WhatsApp-, Telegram- tms. pikaviestiryhmään.
 • Lintutiedotuksesta saatua tietoa ei pidä, eikä saa välittää mihinkään julkiseen mediaan, kuten lehtiin, pikaviestipalveluihin, webbipalveluihin tai sähköpostilistalle, mikäli on mahdollista, että tiedon julkistaminen saattaa aiheuttaa haittaa mm. tiedon kohteena olevalle linnulle, muulle luonnolle, ympäristölle, paikallisille asukkaille tai Bongariliiton jäsenten bongausmahdollisuuksille. Mikäli tällaista on pelättävissä, pitää pidättyä julkisesta tiedottamisesta ja ottaa yhteyttä TVK:hon.
 • Mikäli tieto on levinnyt muihin reaaliaikaisiin medioihin, ja Lintutiedotukseen tulee tarkempia ohjeita esimerkiksi bongausjärjestelyista, on tiedon välittäjän vastuulla hoitaa sama tieto täydellisenä samoille kanaville, minne alkuperäinen tieto on levinnyt.
 • Epäselvissä tapauksissa yhteydenotto Työvaliokuntaan on suositeltavaa.

Tekstiviesti numeroon 040-5079621

 

H LAJI KUNTA (klo) vapaa teksti

HP LAJI KUNTA (klo) vapaa teksti

Esim.

H ristri kirkko Porkkala 1kv p…

HP kirjorastas Kalajoki Holmanperä laulaa …

 

/käyttäjätunnus tulee automaattisesti, ei kirjoiteta itse!

Kellonaika ei ole pakollinen.

Osat erotetaan välilyönneillä (myös kunta ja vapaa teksti), ei pilkuilla eikä pisteillä

Jokainen Bongariliiton jäsen on sitou­tunut  ilmoittamaan välittömästi (=heti) ohjevihkon listassa ilmoitus­velvol­li­suuden alaisiksi määritellyistä lajeista Suomessa tehdyt ensihavainnot, tai ensihavaintoon rinnastettavat havainnot (ks. kohta ”Ensihavainto”). Tämä koskee omien havaintojen lisäksi myös muiden tekemiä havaintoja, joista jäsen on saanut tiedon, mutta joita ei ole vielä ilmoitettu lintutiedotukseen.  Ilmoitusvelvollisuus ei koske havaintoja, jotka jäsen on velvollinen pitämään sa­lassa voimakkaan sitoumuksen vuok­si. Tällaisiksi katsotaan Ympäristö­hallinnon ja Luonnontieteellisen museon työntekijöiden työnsä vuoksi tietoonsa saamat salassa pidettävät havainnot sekä Tiiran pää- ja yhdistys­käyttäjien Tiirassa näkemät käyttäjän salaamat havainnot.

 

Poikkeuksen edelliseen muodostava BirdLife Suomen Tiira – lintutietopalveluun tallennetut rekisteröitymättömien havainnoijien havainnot, joita ei tarvitse ilmoittaa Lintutiedotukseen. Nämä ovat lähtökohtaisesti ns. maallikkohavaintoja, joissa virheen mahdollisuus on huomattava. Toki näidenkin osalta voi käyttää harkintaa ja tarvittaessa olla yhteydessä Bongariliiton työvaliokuntaan.

Ilmoitusvelvollisuus ja lajikohtainen ohjeistus koskee Suomea, Suomen ulkopuolelta ilmoitettavien havaintojen suhteen toimitaan harkinnan mukaan. 

Listassa ei ole enää lainkaan ilmoitettavaksi suositeltuja lajeja, vaan ilmoitusvelvollisuus koskee niin valtakunnallisia harvinaisuuksia, kuin vuodenaikais- ja alueharvinaisuuksiakin. Tämän muutoksen perusteena on kasvava bongarijoukko yhä moninaisempine pinnalistoineen, sekä ohjeistuksen yksinkertaistaminen.

Usein ilmoitusvelvollisuuden ulkopuolinenkin havainto voi olla mielen­kiintoinen mm. paikal­li­sesti. Bongariliitto kehottaakin ilmoittamaan rohkeasti myös muita havaintoja Lintutiedotukseen. Mikäli et ole varma, onko havaintosi riittävän mielenkiintoinen ilmoitettavaksi, lähtökohtaisesti se kannattaa ilmoittaa – ”liian” tavallinen havainto ilmoitettuna on paljon pienempi paha, kuin ilmoittamatta jäänyt mielenkiintoinen havainto.

Ensihavainto

Ensimmäinen ilmoitus kustakin linnusta tehdään ensihavaintona (tunnus H teksti­viestin tai www-selaimella tekstinä syö­te­tyn havainnon alussa. ’Valitsemalla laji’ –toiminnolla www-selaimella jätetään kohta ’päivitysha­vainto’ rasti­matta, applikaatiolla ei valita ”päivityshavaintoa”). Linnusta on suositeltavaa tehdä uusi ensihavainto­ilmoi­tus, jos se on ollut kadoksissa niin kauan, että sen on voitu olettaa poistuneen. Uusi ensihavainto­ilmoitus on suositeltava myös kun lintu nähdään kaukana alkuperäisestä löytö­paikasta. Vakiintunutta reittiä, esim. etelärannikkoa pitkin muuttavasta suurharvinaisuudesta laitetaan uudelta paikalta ensihavaintoviesti, vähemmän harvinaisten lajien suhteen riittää ennakoitavissa olevalta reitiltä päivityshavainto.

Havaintoa ilmoittaessa voidaan myös antaa kellonaika. Mikäli tätä ei syötetä, järjestelmä käyttää havainnon syöttö­hetkeä aikana. Kellonaikaa käytetään tekstiviestihälytyksissä siten, että yli 2h vanhat havainnot oletetaan ei-aika­kriittisiksi, jolloin niistä ei lähde teksti­viestihälytyksiä. Siksi tätä kellon­aikatoimintoa täytyy käyttää syötettäessä järjestelmään vanhoja havaintoja, jotka eivät ole enää ajankohtai­sia, eli lintu ei ole enää bongattavissa. Mikäli on kyse havainnosta, jossa lintu on löytynyt aiemmin, mutta on vielä todennä­köisesti bongattavissa (paikallinen tai selkeää johtolinjaa, esim. rannikkoa pitkin muuttava lintu), aikaa ei kannata syöttää (jos se on yli 2h vanha), vaan ilmoittaa löytöaika viestin vapaan tekstin osuu­dessa, koska tällaisesta havainnosta halutaan yleisesti häly tekstiviestinä.  Myös erittäin harvinai­sen lajin tapa­uksessa kannattaa harkita viestin laittamista nykyhetkelle, vaikka bongat­tavuus olisikin huono. Mikäli ensihavainnossa on kyseessä kuollut tai hoitoon toimitettu, ei-pinnakelpoinen havainto, siitä ilmoitetaan yli 2h vanhana havaintona, tai ei lainkaan. Mikäli lintu kuolee tai otetaan hoitoon sen löytymisen ja siitä ilmoittamisen jälkeen, tulee siitä tiedottaa ”uutena” eli alle 2h vanhana havaintona.

Koska viestin tila on lyhyt, tulee ensihavaintoon sisällyttää vain tärkeimpiä asioita, erityisesti kun kyseessä on suurharvinaisuus.

Tärkeitä asioita ovat

 • Tarkka paikka, jos mahdollista myös osoite (navigaattorit)
 • linnun käyttäytyminen ja bongattavuus:
 • o    paikallisuus, esillä olo
 • o    lentävästä suunta ja reitti
 • o    havainnon kellonaika
 • o    bongaukseen vaikuttavat sääolot
 • linnun puku (esim. jp/pp)
 • tärkeimmät havaitut tuntomerkit kovimmilta rareilta
 • paikkatieto yksiselitteisesti, esimerkiksi:
 • o    koordinaatit
 • o    osoite
 • o    vaikeapääsyisyys esim. jos paikka on saari tai alueella liikkuminen on luvanvaraista

 

Viesteissä kannattaa säästää tilaa käyt­täen mahdollisuuksien mukaan lyhen­teitä. Lyhentäminen ei saa kuitenkaan estää viestin ymmärtämistä.  Suosi­teltavien lyhenteiden luettelo on ohje­vihkon loppu­osassa.  Mitä harvinai­sem­masta linnusta on kyse, sitä tar­kemmat ohjeet tarvitaan. Mikäli kaikki tieto ei mahdu ensiviestiin, loput lähetetään pääsääntöisesti päivitys­viesteinä. Erityi­sen tärkeät toiminta­ohjeet voidaan tarvit­taessa ilmoittaa (TVK) myös ensi­havaintotun­nuksella. Ei-aikakriittisiä lisä­tietoviestejä (esim. ajo-ohje) päivi­tyksenä lähetet­täessä kannattaa odottaa jonkin aikaa (n. 5 minuuttia), jolloin kiin­nostuneet ehtivät tilaamaan tarvittaessa päivitykset. Yleen­sä lähempää tulijat tuntevat paikat paremmin eivätkä tarvitse niin tarkkoja ajo-ohjeita kuin kauempaa tulevat. Lähet­tämällä ajo-ohjeet hieman myö­hemmin on myös paremmin aikaa var­mistua nii­den oikeellisuudesta.

Päivitys

Päivityksenä (tunnus HP tekstiviestissä tai www-selaimella tekstinä syö­te­tyn havainnon alussa. ’Valitsemalla laji’ –toiminnolla www-selaimella rastitetaan kohta ’päivitysha­vainto’ tai applikaatiolla valitsemalla kohta ”päivityshavainto”) lähetetään tietoja tilanteesta ensihavainnon jälkeen. Näissä on yhtä lailla tärkeää tarkka tieto linnun käyttäytymisestä ja olinpaikasta. Myös negatiiviset havainnot ovat tär­keitä ja niitä tulisi myös lähettää, mikäli bongattavaa lintua ei havaita. Nega­tii­visen havainnon yhteydessä on syytä mai­­nita etsijöiden määrä, käytetty aika ja olosuhteet, jotka voivat vaikuttaa löydet­tävyyteen.

Päivityksenä lähetetään mm.

 • päivitystiedot samalta paikalta
 • tarkennukset, nuotit ym. ohjeet, tilanteen vaatiessa rajoituksia tms. voi TVK harkita ensi­havaintoviestin käyttöä
 • johtolinjaa pitkin muuttavan linnun päivitykset myös uusilta paikoil­ta, paitsi suurharvinaisuuksista ensihavaintoviestinä
 • tiedot venekyydeistä tms.

Lähettäminen

Viestit lähetetään teksti­viestinä numeroon 040-5079621.

Viestejä voidaan syöttää myös Lintutiedotuksen sivuilta valitsemalla laji tai kirjoittamalla teksti samaan muotoon kuin tekstiviestikin tai applikaatiolla ”Luonti” – kohdasta.

Tekstiviestillä lähetettäessä järjestelmä lähettää lähettäjälle tallennus­kuittauk­sen, kun havainto on mennyt onnistu­neesti järjestelmään.

Bongariliitto maksaa jokaisen asiallisen, oikean muotoisen ilmoitusviestin, joka hyvitetään lähettäjän SM-viestitilille (käyttäjä saa yhden tekstiviestin / teks­tiviestillä ilmoitettu havainto).

Viestin rakenne

Järjestelmään lähetettävä tekstiviesti on muotoa:

H LAJI KUNTA KLO* VAPAA_TEKSTI

tai

HP LAJI KUNTA KLO* VAPAA_TEKSTI

* klo ei pakollinen

H on ensihavaintoviestin tunniste tekstiviestillä hälyä lähetettäessä. HP tar­koittaa Päivitys­tietoa, eli aiemmin ilmoi­tetun havainnon tilannetietoa.

Jos tekstiviesti-ilmoituksessa tapahtuu virhe ja viestisi menee korjattavaksi, saat seuraavanlaisen viestin: ”Viesti meni korjattavaksi, älä lähetä uudestaan. Seuraavalla kerralla tarkista, että viesti on alle 160 merkkiä ja että rakenne H LAJI KUNTA teksti on oikein,”

LAJI voidaan ilmoittaa joko suomen­kielisellä nimellä tai tieteellisen nimen 3+3 merkin lyhenteenä (listan mukaiset lyhenteet). Kolmen merkin osia ei ero­te­ta, vaan ne kirjoitetaan yhteen, siis STRORI ei STR ORI. Suomenkielinen nimi ja tiet. lyhenne toimivat aina viestien lähe­tyksessä riippumatta siitä kummalla nimeämistavalla vastaanottaa viestit. Järjestelmään on laitettu jonkin verran vanhoja lajinimiä ja lyhenteitä, jotta vanhoillakin nimillä lähetetyt viestit me­nisivät suoraan perille.

Järjestelmässä on muutamia lajin tyyp­pisesti käyttäytyviä erikoistunnuksia:

 

RARI        Määrittämätön harvinaisuus

UUSI        Listan ulkopuolinen laji

UUSIA      Listan ulkopuolinen alalaji

TARHA      Tarhakarkurina pidetty lintu

TVK          TVK:n tiedote

TIED         Toimielimen tiedote, vain hallituksen luvalla!

MUUTTO    Muutto käynnissä

MVL           Vesilintumuutto

MHANHI     Hanhimuutto

MPETO       Petolintumuutto

MKURKI      Kurkimuutto

MPL            Pikkulintumuutto

RISTEY       Risteymä

Lajilistan ulkopuolinen laji ilmoitetaan tunnuksella UUSI, joka on ryhmitelty SUUR­HARVI­NAISUUDEKSI. Uudesta lajista mai­ni­taan joko suomen- tai englanninkielinen tai tieteellinen nimi. UUSIA-tunnusta käytetään samoin ilmoitettaessa listan ulkopuolinen alalaji.

Muuttotilanteet (esim. muuton käynnis­tymi­nen tai voimakas käynnissä oleva muutto) ilmoitetaan lajina MUUTTO. Muutto-tunnus ei kuulu mihinkään harvi­naisuusluokkaan, vaan ilmoituksen saa­vat itselleen lajihälytykset MUUTTO-lajista valinneet.

Tiedotteet lähetetään lajitunnuksella TIED. Lyhenne on tarkoitettu vain Bongariliiton toimielinten käyttöön ja sitä saa käyttää vain hallituksen tai TVK:n tai Lintutiedotuksen johtoryhmän jäsenen myöntämällä luvalla.

TESTI on tarkoitettu Lintutiedotuksen johtoryhmän testikäyttöön, lähinnä mahdollisia vikatilanteita selvitettäessä. TESTI-tunnusta saa käyttää vain Lintutiedotuksen johtoryhmän luvalla, ei omin päin tapahtuvaan testaamiseen.

KUNTA ilmoitetaan kuusikirjaimisella ly­hen­teellä. Lyhenne on lähes kaikissa tapa­uksissa kunnan nimen kuusi ensim­mäistä kirjainta (jos alle kuusi kirjainta, kunnan nimi). Poikkeavista kunnista (joil­la 6 ensimmäistä kirjainta ei ole yksikäsitteinen, esim. Kangas­niemi ja Kangasala) on lista ilmoitusohjeen liit­teenä. Mikäli tila sallii, voi ilmoitettaessa käyttää myös kunnan koko nimeä. Kuntaliitoksissa hävinneiden kuntien ni­mellä lähetettäessä viesti ohjautuu suuressa osassa tapauksista oikealle kunnalle. Kuitenkin kannattaa pysyä selvillä ajanmukaisista kunnan nimistä, mutta ei kannata antaa nimi­epä­sel­vyyksien estää aiheellisen viestin lähet­tämistä.

Järjestelmään voidaan syöttää myös naapurimaiden havaintoja, jolloin kunta­tunnuksen paikalla käytetään kyseisten maiden lyhenteitä jotka ovat:

EST = Viro

LAT = Latvia

LIT = Liettua

SWE = Ruotsi

NOR = Norja

DEN = Tanska

RUS = Venäjä

Näissä ei voi käyttää maan nimeä, koska Ruotsi menisi sekaisin Ruotsinpyhtään lyhenteen kanssa.

KELLONAIKA ei ole pakollinen. Sitä kannattaa käyttää, jos kyse on vanhem­masta havainnosta ja laji ei ole enää bongattavissa. Syötettäessä yli 2h vanha aika havainnosta ei lähde teksti­viestihäly­tyksiä. Aika annetaan muodossa TTMM eli esimerkiksi puoli kaksi ilta­päivällä on 1330. Päivämää­rää ei voi an­taa.

VAPAA TEKSTIIN kirjoitetaan esimerkiksi käyttäytymisohjeet ja lisätiedot linnusta. Ilmoitettaessa epävarmoja määrityksiä kannattaa tehdä selväksi koskeeko epävarmuus vain ikä/sukupuolimääritystä vai lajia.

Järjestelmä tunnistaa viestin lähettäjän ja liittää viestiin auto­maattisesti kauttaviivan (/) ja ilmoittajan käyttäjätunnuksen (esim. mäkpe, lamma). Sitä ei siis tarvitse eikä pidä itse kirjoittaa viestiin.

Viestejä voi lähettää vain liittymistä, jotka on kirjattu järjestelmään käyttäjien henkilötie­doissa.

Johtoryhmä JR

Yhdistyksen hallitus valitsee Lintu­tiedotuksesta huolehtivan johtoryhmän, jota johtaa hallituksen nimeämä halli­tuksen jäsen. Johtoryhmä laatii ilmoit­tamisohjeet ja valvoo niiden noudat­ta­mista.

Lintutiedotuksen välittämä tieto on yh­distyksen omaisuutta ja sen julkisesta käytöstä on sovittava Lintutiedotuksen johtoryhmän kanssa.

Johtoryhmän ajanmukainen kokoonpano löytyy parhaiten Bongariliiton www-sivuilta kohdasta ”yhdistys ja jäsenyys”.

Työvaliokunta TVK

Yhdistyksen hallitus valitsee Työvalio­kunnan.

Työvaliokunnan tehtävänä on mm. edistää bongaustilanteiden sujumista. Se antaa ohjeita ja neuvoja tilanteiden järjes­telystä ja tiedottamisesta, tarvittaessa osallistuu neuvotteluihin paikallisten asukkaiden ja asianosaisten lintu­harrastajien kanssa sekä valvoo bonga­reiden käyttäytymistä bongaus­tilanteiden yhteydessä.

Työvaliokunnan (TVK) ajanmukainen kokoonpano löytyy parhaiten Bongariliiton www-sivuilta kohdasta ”yhdistys ja jäsenyys”

Jokainen bongaus on erilainen. Toiminta­ohjeiden periaatteita mukaillen tulee jo­kaiseen bon­­gaus­­­­­­­­tilanteeseen suh­tau­tua tapauskohtaisesti, tilanteen edellyttä­mäl­lä tavalla. Asianmukaisesta tiedotta­mi­ses­ta ja bongaustilanteen mahdol­li­sim­man häiriöttömästä sujumisesta huo­lehtiminen on jokaisen bongarin kunnia-asia.

OHJEET PÄHKINÄNKUORESSA

– näillä ja terveellä järjellä pärjää!

  • ensin Lintutiedotus, kaikki muut yh­teydenotot vasta tämän jäl­keen
  • muista lähettää koordinaatit, osoite tai ohjeet havaintopaikalle löytämiseksi
  • tilanteen muuttuessa on tärkeää, että päivitysviesti lähetetään no­peasti
  • keskeneräisistä määrityksistä tulee ilmoittaa, jos linnusta on havaittu tuntomerkkejä, jotka viit­taavat ilmoitusvelvollisuuden alaiseen lajiin ja tuntuvat sul­ke­van pois tavallisen lajin mah­dolli­suu­den
  • epäselvissä tapauksissa ota yhteys Työvaliokuntaan
  • hankalissa tilanteissa voi tiedotusvastuun siirtää kaverille
 
Lue tarkemmat ohjeet: Bongarin toimintaohjeet

Tämä lajiluettelo vastaa tilannetta 5.2.2019. Ajantasainen lajiluettelo löytyy myös Bongariliiton kotisivuilta: www.bongariliitto.fi/yhdistys_jasenyys/lintutiedotus/ilmoitusohjeet/lajiista (Lisää lajilista sivu)

 

Lintutiedotuksen kotisivuilta löytyviin tietoihin ei tule tukeutua ilmoitusvelvollisuutta arvioitaessa, sillä Lintutiedotusta ylläpitää kolmas osapuoli, eikä Bongariliitto voi taata sieltä löytyvän ohjeistyksen ajantasaisuutta.

 

Muutoksista ilmoitusvelvollisuuteen tiedotetaan Bongariliiton virallisilla tiedotuskanavilla ja/tai tiedotteena Lintutiedotuksessa.

 

Huomaa, että ilmoitusvelvollisuus ei enää ole sidoksissa harvinaisuusluokitukseen (suurharvinaisuus, harvinaisuus, pikkuharvinaisuus, vuodenaikaisharvinaisuus, alueharvinaisuus, ei-harvinaisuus). Harvinaisuusluokitusta käytetään päätettäessä ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnistä koituvaa sanktion tarvetta arvioitaessa.

Tähän luetteloon on koottu kaikki lintu­lajit, lajiparit, lajiryhmät, käsite­ryhmät ja alalajit, joille on kirjattu tiedottamis­velvollisuutta osoittava merkintä ja muut BirdLife Suomen Tiira-lintutietopalvelusta löytyvät lintulajit. Sen sijaan alalajien osalta lista ei ole täydellinen. Luettelon tarkoitus ei ole olla Suo­messa tavattujen lintujen lajiluettelo. Suomen lintujen lajiluettelo löytyy täydellisenä osoitteesta: www.birdlife.fi/lintutieto/suomessa-havaitut-lintulajit/

Lyhenteet

V – ilmoitusvelvollisuus, mikäli V:n ohessa mainitaan muuta, koskee ilmoitusvelvollisuus vain lisämääreen mukaista aluetta tai ajankohtaa (kuukautta). On huomionarvoista, että ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti voi johtaa jäsenen määräaikaiseen erottamiseen Lintutiedotuksesta tai törkeissä tapauksissa erottamiseen Bongariliitosta. Sanktioista päättää Bongariliiton hallitus päätösvaltaisessa kokouksessaan tapauskohtaisesti.

E – ei ilmoitusvelvollisuutta. Myös näitä lajeja saa ilmoittaa Lintutiedotukseen ja se on myös suotavaa, mikäli on luultavaa, että havainnolla on bongausmielenkiintoa vaikkapa paikallistasolla.

TVK – ennen havainnon ilmoittamista Lintutiedotukseen tai muihin medioihin, tulee aina olla yhteydessä TVK:n. Esim. 6-8 TVK merkitsee, että yhteys TVK:n tulee ottaa vain kesä-elokuussa tehdyn havainnon osalta. Sama pätee muihin määreisiin TVK-lyhenteen ohessa.

Numerosymbolit osoittavat kuukaudet, jolloin laji on ilmoitusvelvollisuuden
alainen. Esim. 6–8 tarkoittaa kesä-, heinä- ja
elokuuta.

HUOM-sarakkeessa PES tarkoittaa pesimiseen viittaavaa havaintoa.

HUOM-sarakkeessa RENG merkityiltä lajeilta tulee mahdollisuuksien
mukaan ilmoittaa, onko linnulla havaittu renkaita
(metalli-, luku- tai värirengas) tai muita merkkejä (esim. satelliittilähetin,
siipi- tai nokkamerkki), yhtäläisen tärkeää on ilmoittaa,
mikäli merkkien puuttuminen on havaittu varmuudella tai
mikäli sitä ei tiedetä. Esimerkiksi kiljuhanhen kohdalla väri-/lukurengastetut
yksilöt ovat useimmiten pinnakelvottomia, istutettuja
lintuja.

Jotkin lajit risteytyvät helpommin kuin muut (esim. amerikantavi
ja tavi, amerikanhaapana ja haapana), ja onkin aiheellista
kertoa, onko risteymän mahdollisuus otettu huomioon määrityksessä
ja/tai mahdollisia risteymän piirteitä havaittu. Listalla
on HUOM-sarakkeessa merkintä RIST poikkeuksellisen suuren
”risteymäriskin” omaavien lajien kohdalla.

Myös E, V ja numerosymboleja voidaan käyttää HUOMsarakkeessa,
jolloin niiden merkitys on sama kuin Ilmoitusvelvollisuus-sarakkeessa. Tämänkaltainen käyttö on pyritty minimoimaan, mutta joissakin tilanteissa katsottiin aiheelliseksi tehdä poikkeuksia, esimerkiksi allihaahkan kohdalla HUOM-sarakkeessa on merkintä ”E Suomenlahdella 5 muuttavista.”, mikä merkitsee Ei ilmoitusvelvollisuutta Suomenlahdella toukokuussa muuttavista.

ALUEET (jako noudattaa paikallisyhdistysten rajoja):

Ra =    rannikko (KyLy, PSLY, Tringa, Hakki, TLY, ÅFF, RSLH, PLY, SpLY, MLY)

Si   =    sisämaa (Apus, EKLY, KHLY, KSLY, Kuikka, LHLH, Oriolus, PHLY, PKLTY, PiLY, SSLTY, Ha)

Pe  =    Perämeri (KPLY, PPLY, Xenus)

Po  =    Pohjoinen (LLY, Kuusamo, KLY)

Linkki karttaan: www.bongariliitto.fi/yhdistys_jasenyys/lintutiedotus/ilmoitusohjeet/ilmoitusaluekartta (Lisää karttasivu)Käyttäytyminen ja puku

p

paikallinen

m

muuttava

kiert

kiertelevä (liikkuu ilman selvää suuntaa)

kaart

kaarteleva (esim. korkeutta ottava petolintu)

N,E,S,W

muuttavien ilmansuunnat (käytä myös väli-ilmansuuntia NW, NNW jne.)

Ä

laulava / soidintava

ä

ääntelevä (ei laulava / soidintava)

r

rengastettu

a5

viiden parvi

5a

viisi parvea

n

noin

1/3

1 koiras ja 3 naarasta (tai naaraspukuista)

ad

aikuispukuinen

 ”

aikuinen

juv

nuoruuspukuinen

 ’

nuori

imm

ei ad eli juv-subad

subad

esiaikuispukuinen (mikä tahansa puku ad ja juv välillä)

pull

untuvikko

1kv

1. (kuluvan) kalenterivuoden lintu

2kv

+2kv

2. (edellisen) kalenterivuoden lintu (jne.)

vähintään 3. kalenterivuoden lintu (jne.)

jp

juhlapukuinen

vp

vaihtopukuinen

tp

talvipukuinen

pp

peruspukuinen

 

 

 

 

Ohjeet

 

ed

edelleen

edp

edelleen paikalla

vt

valtatie

th

tienhaara

rist

risteys

kn

käänny

oik

oikea

vas

vasen

suor

suoraan

lt

lintutorni

pp

parkkipaikka

kp

kaatopaikka

N,E,S,W

hav

ilm

ohitus

ilmansuunnat (myös väli-ilmansuunnat)

havaitsi (havainnoija ei ilmoittaja)

ilmoitti (ilmoittaja ei havainnoija)

linnun ohitusaika, tärkeä muuttavilla

   

Erityiset lyhenteet muuttaville / muuttolennon omaisesti siirtyville linnuille

+ ohitus lähietäisyydeltä, linnun tulosuuntaan katsottaessa oikealta

++ kuten +, mutta melko kaukaa

+++ kuten +, mutta hyvin kaukaa

++++ kuten +, mutta erittäin kaukaa (lähinnä isojen lintujen parvi, esimerkiksi kattohaikara)

– kuten +, mutta vasemmalta puolelta, samoin —, —, —-

+- ohitus suoraan yli, ”plusmiikasta”

I matala lentokorkeus

II keskikorkea lentokorkeus

III hyvin korkea lentokorkeus

Sekä ohituspuoli, että lentokorkeus voidaan merkitä myös kauttaviivan kera, mikäli arvio on epävarma. Esimerkiksi ++/+++ II/III.

Esimerkkejä:

H CARCAN PORI Yyteri, Huhtalanraitti 187, a1”2’ tp ++II SW ohitus 4.20. Hav andse ja lamma, ilm/MäkPe

HP ANSCAE Hanko Halias 1 valkoinen edp, näkyy yleiselle alueelle Uddskatanin kärkeen. albiino ANSANS ei poissuljettu, linnulla sininen kaularengas tekstillä ”ZOO AMSTERDAM”/laiji

H UUSI PARAIN Jurmo, Lumivarpunen länsipään rauhoitusalueella, hav.HimSp ym. TVK neuvottelee bongauksesta ja tiedottaa heti tilanteen selvittyä. Ilm/MäkPe

HP UUSI PARAIN Jurmo, lumivarpunen onkin leukistinen pikkuvarpunen, tilanne ohi. TVK:n puolesta /MäkPe

Kunnat, joiden lyhenne on eri kuin kunnan nimi tai sen 6 ensimmäistä merkkiä

Hämeenkyrö

HKYRÖ

Hämeenlinna

HLINNA

Hämeenkoski

HKOSKI

Kangasala

KANALA

Kangasniemi

KNIEMI

Uusikaupunki

UUSKAU

Uusikaarlepyy

UUSPYY

 

Muiden kuntien kohdalla lyhenne on kunnan nimi tai sen 6 ensimmäistä kirjainta, esim. Ivalo on siis IVALO ja Kouvola KOUVOL

BONGARILIITTO TYÖVALIOKUNTA

Bongausjärjestelyt ja -ohjeet , rajoitukset ym.

Työvaliokunta

LINTUTIEDOTUS JOHTORYHMÄ
Tiedotuksen ohjeistus & seuranta, järjestelmän seuranta, häiriöilmoitukset (ensisijaisesti viestillä)

Hallitus ja toimihenkilöt